Spotkania z Matematyką

Dodane przez admin - sob., 09/08/2018 - 17:29

KLASY

Gimnazjum III, SSP (klasy  VIIB, VIIIB)

GODZINY ZAJĘĆ

Wtorek 16.35 – 17.20 (zajęcia odbywają się nieregularnie – co najmniej raz na 2 tygodnie)

KOSZT

50zł za semestr

PRZYBLIŻONA LICZBA UCZESTNIKÓW

Około 10 uczniów

PROWADZĄCY

Paweł Góralczyk

GŁÓWNE CELE I ZAŁOŻENIA ZAJĘĆ

Zajęcia są adresowane do uczniów szkoły wykazujących zainteresowanie przedmiotem oraz prezentujących ponadprzeciętne zdolności w rozumieniu pojęć matematycznych. Na zajęciach uczniowie mogą poszerzyć wiadomości z matematyki wymagane programem nauczania, jak również przyglądnąć się zagadnieniom nieelementarnym pomagającym wypracować wysoką kulturę myślenia i wzbudzić zamiłowanie do poznania świata przez pryzmat matematyzacji. 
Celem zajęć Koła Matematycznego jest rozwinięcie umiejętności i wiedzy objętych programem nauczania poprzez wprowadzenie dodatkowych wiadomości i algorytmów oraz ćwiczeń w ich zastosowaniu. Uczniowie zapoznają się z nowymi formami działalności matematycznej w obrębie znanych pojęć włącznie z kształtowaniem podstaw formalizmu matematycznego, zasad logiki i dedukcji. Uczniowie mogą postawić pierwsze odważniejsze kroki w schematyzowaniu, klasyfikowaniu, dowodzeniu, definiowaniu czy wnioskowaniu w zakresie wykraczającym poza program. 
Część zajęć przeznaczona jest również na przygotowanie gruntu pod przyszłą edukację matematyczną w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez prezentację niektórych związków między poznaną wiedzą, a umiejętnościami charakterystycznymi dla edukacji w szkole średniej lub wyższej. Celem zajęć Koła jest również kształtowanie pozytywnego stosunku uczniów do przedmiotu poprzez odpowiedni dobór metod (w tym metod rzadko spotykanych na zajęciach przedmiotowych takich jak gry multimedialne, wykłady problemowe itd…). Uczniowie mogą również twórczo rozwijać swoje zdolności w zakresie przedmiotów ścisłych poprzez udział w przygotowaniach do konkursu „Kangur Matematyczny”, lub olimpiad przedmiotowych.

ZADANIA,  FORMY PRACY, TEMATYKA ZAJĘĆ

Najczęstszą formą pracy na zajęciach Koła Matematycznego są ćwiczenia i wykłady. Wykłady i pogadanki dotyczą głównie zagadnień ponadprogramowych, niejednokrotnie będących popularyzacją elementów matematyki wyższej. Inną często spotykaną formą pracy są ćwiczenia w rozwiązywaniu zadań, w tym również zadań problemowych, których efekt prowadzi do matematyzacji pewnego procesu myślowego. Podczas ćwiczeń uczniowie sami starają się odkrywać związki pomiędzy pojęciami matematycznymi lub prawa nimi rządzące. Podobne cele realizowane są podczas zajęć zorganizowanych w postaci gier i zabaw multimedialnych, czyli rozwiązywaniu różnych testów logicznych, czy udziału w grach rozwijających umiejętność precyzyjnego i zaprogramowanego wnioskowania. Z pomocą programów multimedialnych możliwa jest realizacja zajęć jako prezentacji medialnej. Na zajęciach koła realizowane są również tematy wykraczające poza podstawę programową gimnazjum, a przydatne na wyższym etapie edukacyjnym (trygonometria, elementy teorii mnogości, logika)

TEMATYKA ZAJĘĆ:

 1. Liczby naturalne i wymierne – własności i zadania.
 2. Olimpiada Matematyczna – przygotowania do konkursu (ćwiczenia).
 3. Różne systemy liczbowe.
 4. Podzielność liczb – zadania problemowe.
 5. Szczególne własności zbiorów liczbowych  - liczby pierwsze.
 6. Własności liczb naturalnych: prawa działań i własności działań.
 7. Niektóre własności figur płaskich – różne aspekty twierdzenia Pitagorasa.
 8. Kangur Matematyczny – ciekawe zadania, przygotowania do konkursu.
 9. Nowa matematyka, czyli fraktale – pokaz multimedialny.
 10. Problematyka czwartego wymiaru.
 11. Gry i zabawy logiczne. Testy i zabawy multimedialne.
 12. Pojęcie miary, przykłady nieelementarnych metryk na płaszczyźnie.
 13. Elementy teorii mnogości.
 14. Dowodzenie prostych twierdzeń matematycznych.
 15. Uogólnianie procesów matematycznych.
 16. Średnia arytmetyczna, geometryczna i inne.
 17. Konstrukcje geometryczne – zadania problemowe.
 18. Twierdzenie Talesa i jego zastosowania,
 19. Przekształcenia geometryczne – jednokładność, obrót i translacja.
 20. Pojęcie wektora w matematyce.
 21. Własności przekształceń w układzie współrzędnych.
 22. Przykłady funkcji nieelementarnych.
 23. Własności funkcji liniowej.
 24. Procent składany.
 25. Funkcja liniowa i jej własności,
 26. Wzory skróconego mnożenia. 
 27. Przykłady liczb niewymiernych. 
 28. Złoty podział odcinka.
 29. Pojęcie silni.
 30. Mediana, moda.
 31. Wartość bezwzględna liczby.
 32. Podobieństwo figur.
 33. Potęgowanie i jego własności.
 34. Pierwiastek i logarytm.
 35. Przedziały liczbowe.
 36. Krzywe stożkowe.
 37. Bryły obrotowe w zadaniach.
 38. Elementy logiki matematycznej.
 39. Kąt dwuścienny w bryłach, przekroje brył.
Galeria